KURS DRUŻYNOWYCH: ZUCHOWYCH, HARCERSKICH, STARSZOHARCERSKICH i WĘDROWNICZYCH

Rekomendacja: 
ChZKK
Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
26 Styczeń, 2013 - 09:00
Termin zakończenia: 
1 Luty, 2013 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
28 Grudzień, 2012 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Beata Rzepka (BOKK 513/2011)
Organizator: 
ZKK Hufca Lubin
Miejsce: 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szklary Górne k. Lubina
Odpłatność: 
dla chętnych z Chorągwi Dolnośląskiej - 400 zł dla pozostałych uczestników - 450 zł
Opis: 

Warunki uczestnictwa:
- wiek 16 lat (rocznikowo)
- stopień instruktorski – przewodnik lub ukończony kurs przewodnikowski
- uzyskanie zgody przełożonego,
- terminowe zgłoszenie za pomocą ankiety aplikacyjnej uczestnika,
- terminowe uiszczenie wpisowego:
I rata 200 zł / 225 zł razem z ankietą aplikacyjną do 28.12.2012r. II rata 200 zł / 225 zł do 08.01.2013r.
Pierwszeństwo udziału w kursie metodycznym mają absolwenci Kursu Przewodnikowskiego „Bractwo Wojowników Światła”.
W przypadku otrzymania dofinansowania koszt może ulec zmniejszeniu o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Warunki ukończenia kursu:
- aktywny udział we wszystkich zajęciach kursowych,
- wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez Komendę Kursu,
- pozytywna opinia Komendy Kursu.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- nocleg podczas trwania kursu,
- pełne wyżywienie podczas kursu,
- materiały programowe do zajęć,
- dyplom uczestnictwa lub ukończenia kursu.
Dojazd na miejsce kursu oraz podróż powrotną uczestnik organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
Termin zgłoszeń i wpłaty I raty : 28.12.2012r.

Uwagi!
Zgłoszenie zawiera wypełnioną ankietę uczestnika oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica na udział w kursie. Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres hzkk_lubin@interia.pl a oryginały należy dostarczyć osobiście do biura hufca lub przesłać na adres:
Zespół Kadry Kształcącej
Hufiec ZHP Lubin
ul. Pierwszego Maja 17a
59-300 LUBIN
z dopiskiem „Kurs metodyczny”

W terminie do 8.01.2013 należy opłacić II ratę wpisowego osobiście w biurze hufca lub przelewem na konto bankowe z dopiskiem „Kurs drużynowych – pion metodyczny , imię i nazwisko uczestnika”.
64 8669 0001 0311 9747 2000 0001
Na kurs przyjmiemy maksymalnie 40 osób (10 uczestników w każdej grupie metodycznej ), decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku wymaganej liczby uczestników w danym pionie metodycznych kurs dla tej grupy zostanie odwołany o czym zainteresowani zostaną poinformowani drogą mailową.
W przypadku odwołania kursu w jednej z grup metodycznych dopuszcza się możliwość zwiększenia limitu miejsc w pozostałych pionach.
Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs przesłane zostanie drogą mailową.

Szczegółowych informacji udziela Komendantka Kursu hm. Beata Rzepka
hzkk_lubin@interia.pl