Kurs Drużynowych Wędrowniczych "Watra"

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
10 Sierpień, 2017 (Cały dzień)
Termin zakończenia: 
15 Sierpień, 2017 (Cały dzień)
Zgłoszenia do: 
15 Czerwiec, 2017 (Cały dzień)
Komendant: 
hm. Katarzyna Dobosz
Organizator: 
ZKK „Krzesiwo” Hufca ZHP Puławy
Miejsce: 
Garbatka Letnisko
Odpłatność: 
240 zł (członkowie Chorągwi Lubelskiej) 260 zł (osoby spoza Chorągwi Lubelskiej)
Opis: 

Zespół Kadry Kształcącej "Krzesiwo" i Hufiec ZHP Puławy zapraszają na Kursy Drużynowych!

Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
1) jest członkiem ZHP (ma opłacone składki członkowskie oraz wpis do systemu ewidencji ZHP);
2) ukończyła 16 rok życia;
3) ukończyła kurs przewodnikowski;
4) dokonała terminowego zgłoszenia i odpłatności za kurs;
5) posiada zgodę przełożonego na udział w kursie.

Zgłoszenia:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w kursie, należy przesłać uzupełnioną ankietę zgłoszeniową na adres: zkk.krzesiwo@zhp.net.pl do dnia 15 czerwca 2017 r. Lista osób zakwalifikowanych na kurs zostanie ogłoszona do dnia 26 czerwca 2017 r. Zgłoszenia przesłane z przekroczeniem powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.
Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z Chorągwi Lubelskiej.
Koszt uczestnictwa:
240 zł (członkowie Chorągwi Lubelskiej)
260 zł (osoby spoza Chorągwi Lubelskiej)

Bezzwrotną opłatę należy uiścić do dnia 15 lipca 2017 r., na konto Komendy Hufca ZHP Puławy (nr konta 07 1160 2202 0000 0002 3489 0737) z dopiskiem „DSCZ – kurs drużynowych – imię i nazwisko”.
W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
1. Zakwaterowanie na czas trwania kursu;
2. Wyżywienie;
3. Materiały programowe;
4. Ubezpieczenie NNW;
5. Dyplomy;
6. Pamiątki kursowe.

Zasady zaliczenia kursu:
1. Obecność i aktywny udział w zajęciach;
2. Realizacja zadań kursowych zleconych przez komendę kursu;
3. Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.

Postanowienia końcowe:
W przypadku wystąpienia sytuacji spornych, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Za szkody wyrządzone podczas kursu odpowiada uczestnik lub pełnoletni opiekun.

Link do regulaminu: http://pulawy.zhp.pl/wp-content/uploads/2017/05/KD_REGULAMIN.pdf
Link do ankiety zgłoszeniowej: http://pulawy.zhp.pl/wp-content/uploads/2017/05/ankieta_zgloszeniowa_KD2...

W razie pytań pisz! :)
zkk.krzesiwo@zhp.net.pl