I Kurs Podharcmistrzowski

Terminy:
Termin rozpoczęcia: 
25 Listopad, 2011 - 19:00
Termin zakończenia: 
22 Styczeń, 2012 - 14:00
Zgłoszenia do: 
15 Listopad, 2011 (Cały dzień)
Komendant: 
hm Andrzej Grabowski
Organizator: 
ZKK Chorągwi Krakowskiej
Miejsce: 
Kraków
Odpłatność: 
275 zł/instr. Chor. Krakowskiej, 300 zł/pozostali instruktorzy
Uczestnicy: 
instruktorzy , którzy ukończyli 18 lat i mają min. otwartą próbę na stopień PHM
Opis: 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

  1. Kurs jest adresowany do:
    • instruktorów, którzy chcą się przygotować do zdobycia stopnia podharcmistrza oraz do prowadzenia i pracy w zespołach instruktorskich

 

2. Organizator: ZESPOŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJChorągwi Krakowskiej ZHP. Organizator zastrzega sobie        

      prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z

      regulaminem wszelkich rozbieżności, sporów i wątpliwości.

 

3.  Kurs odbędzie się w terminach: 

§  25 – 27 listopada 2011

§  16 – 18 grudnia 2011

§  21 – 22 stycznia  2012  

 

4. Miejsce spotkań kursu: I i II sesja  -  Kraków,Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego

Pallottiego, oś. Krakowiaków 47 (ul. Mościckiego 47 Nowa Huta), III Sesja - miejsce zostanie podane po rozpoczęciu kursu.

 

       5.  Warunki uczestnictwa:

§  stopień pwd i otwarta próba phm

§   minimalny wiek - ukończone 18 lat

§  w terminie podanym w regulaminie - przesłana ankieta uczestnictwa

§  opłacone składki członkowskie – potwierdzone w książeczce instruktorskiej

§  wpłata wpisowego w wysokości  275 zł na konto:  

 

 ZHP Chorągiew Krakowska, 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31

Konto: 60 8591 0007 0020 0055 2365 0007      Tytułem: Wpłata wpisowego na kurs PHM

 

Uwaga: Wpisowe za kurs może być zwrócone uczestnikowi kursu jedynie w uzasadnionych losowych przypadkach ( nagła choroba, przypadki losowe, siła wyższa) po potrąceniu  juz poniesionych kosztów organizatora  kursu.

§   w ramach którego organizatorzy zapewniają:        

·         zakwaterowanie w szkole( schronisku) w warunkach polowych ( materac, koc),  

·         kawa, herbata, ciastka w przerwach zajęć, dostęp do wrzątku w miejscu noclegu

·         materiały programowe w trakcie zajęć oraz pakiet informacji na płycie DVD

·         2 obiady na każdej sesji, dostęp do Sali gimnastycznej po zajęciach programowych

·         niespodzianki programowe

             6.  Zgłoszenia:

·  ostateczny termin nadsyłania - do 15 listopada  2011 r.

·  Zgłoszenia na kurs przyjmowane są droga mailową na adres : zkk@krakowska.zhp.pl

      .   wraz z ankietą zgłoszenia w wersji elektronicznej ( skan, foto). Ankietę nazywamy swoim  

         nazwiskiem - np. ankieta_Kowalski.pdf

·           Po otrzymaniuemailaze zgłoszeniem organizatorwyślepotwierdzenie drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu kandydatki/kandydata na kurs PHM. 

·          Ankietę - oryginał  z podpisemnależyprzywieźćna pierwsze zajęcia.

 

            7.  Zasady zaliczenia kursu:

§  Aktywny udział we wszystkich zajęciach ( min. 85% zajęć )

§  Wypracowanie materiałów:

-        próba na stopień phm

-        wykonanie w zespole kursowym  - pracy podharcmistrzowskiej

-        opracowanie ścieżki własnego rozwoju

 

             8.     Uczestnicy są zobowiązani do:

·                     Przestrzegania Prawa Harcerskiego

·                     Aktywnego udziału w programie kursu

·                     Ubezpieczenia się we własnym zakresie od OC na czas trwania zajęć kursowych

·                     Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, jak również:

-       regulaminu mundurowego ZHP,

-       regulaminu poruszania się po drogach i innych obowiązujących w ZHP

 

          9.  Uczestnikom kursu, usuniętym przez organizatora z powodu łamania niniejszego regulaminu lub

                Prawa Harcerskiego, nie przysługuje zwrot wpłaty. Organizator kursu nie ubezpiecza uczestników

 

                zajęć, muszą oni to  zrobić we własnym zakresie.        

 

10. Po zakończeniu kurs kursanci otrzymują:

-        Dyplom wewnętrzny ukończenia kursu PHM lub

         Świadectwo uczestnictwa w kursie PHM

-        Dyplom zewnętrzny ukończenia kursu PHM

BEZPIECZEŃSTWO

 

11. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników, uczestnicy kursu są zobowiązani do udzielania wzajemnej pomocy oraz poinformowania o takim fakcie organizatora i odpowiednie służby.

 

12. Uczestnik bierze udział w kursie na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody, jakie spowoduje. Akceptując regulamin, uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko organizatorowi, sponsorom, uczestnikom, organom ZHP, a także przeciwko innym osobom powiązanym z organizacją imprezy w związku z wypadkami lub stratami i szkodami związanymi z imprezą, chyba że wypadek, strata lub szkoda były zamierzone lub wyniknęły z rażącego zaniedbania organizatorów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

13. Kadrę kursu stanowić będą:

•       hm Andrzej Grabowski ZOKK -  Komendant Kursu

•       hm Anna Nowak SOKK - zastępca Komendanta Kursu

•       hm Mariusz Ślęzak BOKK - kadra

•       phm Urszula Kurzyk BOKK - kadra

•       phm Rafał Talar BOKK - kadra

•       hm Aleksandra Stanek BOKK - kadra

·           inni instruktorzy Chorągwi,  CSI i GK ZHP zaproszeni na kurs jako wykładowcy

 

 

Ankietę i regulamin kursu mozna pobrać ze strony: www.zkk.krakowska.zhp.pl, z działu Download